Pascal: Thủ tục nhập/xuất dữ liệu

HỌC TẬP TIN HỌC

1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

Cp: Read/Readln(<Danh sách biến vào>);

Vd: Nhập dữ liệu từ bàn phím cho ba biến a,b,c có những cách sau:

Readln(a);Readln(b); Readln(c); hoặc Readln(a,b,c);

Chú ý: Nhập giá trị cho danh sách biến, phải chú ý đến kiểu của biến, giá trị liên tiếp giữa các biến (phải nhấn phím Space hoặc phím Enter).

  • Lệnh Readln; Không có tham số dùng để tạm dừng chương trình đến khi nhấn Enter.

2. Đưa dữ liệu ra màn hình

Cp: Write/Writeln(<Danh sách kết quả ra>);

– Lệnh Write viết xong con trỏ không xuống hàngcòn lệnhWriteln viết xong con trỏ tự động xuống hàng tiếp theo. Lệnh Writeln; không tham số dùng để xuống hàng.

Ví dụ:

Các hàm và thủ tục thường dùng trong nhập xuất dữ liệu

  • Hàm KEYPRESSED: Hàm trả về giá trị TRUE nếu như có một phím bất kỳ được nhấn, nếu không hàm cho giá trị là FALSE.
  • Hàm READKEY: Hàm có chức năng đọc một ký tự từ bộ đệm bàn phím.
  • Thủ tục GOTOXY(X,Y:Integer): Di chuyển con trỏ đến cột X dòng Y.
  • Thủ tục CLRSCR: Xoá màn hình và đưa con trỏ về góc trên bên trái màn hình.
  • Thủ tục CLREOL: Xóa các ký tự từ vị trí con trỏ đến hết dòng.
  • Thủ tục DELLINE: Xoá dòng tại vị trí con trỏ và dồn các dòng ở phía dưới lên.
  • Thủ tụcTEXTCOLOR(color:Byte): Thiết lập màu cho các ký tự. Trong đó color Î [0,15].
  • Thủ tục TEXTBACKGROUND(color:Byte): Thiết lập màu nền cho màn hình.

Bài tập VD: Viết chương trình nhập vào 2 số a, b. Sau đó hoán đổi giá trị của 2 số đó:

Cách 1:
Program Swap;
Var  a,b,tam: Integer;
Begin
Write(‘Nhap vao a= ‘); Readln(a);
Write(‘Nhap vao b= ‘); Readln(b);
tam:=a; {tam lấy giá trị của a}
a:=b; {a lấy giá trị của b}
b:=tam;{b lấy lại giá trị của tam}
Writeln(‘a = ‘,a,’ b = ‘,b);
Readln;
End.
Cách 2:
Program Swap;
Var  a,b: Integer;
Begin
Write(‘Nhap vao a= ‘); Readln(a);
Write(‘Nhap vao b= ‘); Readln(b);
a:=a+b; {a lấy tổng giá trị của a+b}
b:=a-b; {b lấy giá trị của a}
a:=a-b;{a lấy lại giá trị của b}
Writeln(‘a = ‘,a,’ b = ‘,b);
Readln;
End.

Nguồn: ngoccs.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *